Oppdatert 13. januar kl. 1500.

Vi har mye mannskap ute som følger situasjonen tett. De følger spesielt med på nivået på elver og bekker.

Situasjonsbeskrivelse

NVE har oppgradert mandagens utsendte farevarsel fra oransje til rødt nivå for flom og jord-, sørpe- og flomskred, for perioden onsdag-fredag. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om ekstremt mye regn på rødt nivå, og ekstremværet har fått navnet Gyda. Det er ventet mest nedbør fra onsdag ettermiddag til tidlig torsdag kveld, med 80-120 mm i løpet av et døgn. Mest nedbør er ventet sør for Trondheim.

Det ventes 100-150 mm nedbør, lokalt opptil 200 mm, i perioden onsdag-fredag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Vannføringa ventes å øke i utsatte bekker og elver.

NVE: Varsel om flomfare og varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare for onsdag 12. januar til fredag 14. januar.

Vurder behovet for å dra ut

Folk bør i størst mulig grad holde seg hjemme de neste dagene. Skal du ut, vurder om ærendet ditt er nødvendig. Ikke oppsøk skred- eller flomsteder for å se på.

Du kan selv gjøre flere tiltak for å begrense mulige skader:

 • Alle kan bidra til at bekkeinntak, sluk, kummer, veigrøfter, stikkrenner, kulverter og rister er åpne og ikke går tett. Fjern is og snø, store kvister, gjenstander, grus og sand som kan hindre vannet i å renne fritt. Pass på at snømengder og is ikke demmer opp vannet. Lag eventuelt dreneringskanaler slik at vannet følger laveste punkt. 
 • Vær oppmerksom på at bekker plutselig kan endre løp. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje eller første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Båt, bil, campingvogn, rundballer, løse gjenstander eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre flomutsatt område.

Hvis du trenger hjelp

Kontakt nødetatene eller kommunen dersom du har behov for akutt hjelp ved flom- eller skredfare mot huset ditt.

 

Melhus kommunes beredskapstelefoner og teknisk vakt

Potensielle konsekvenser av ekstremværet:

 • Svært mange skredhendelser forventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane.
 • Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger.
 • Omfattende oversvømmelser og fare for overvann i tettbygde områder og ved bekke- og elveløp.
 • Stor fare for stengte veier og vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann.
 • Bygninger/strukturer kan kollapse som følge av nedbør.
 • Fare for liv om man havner i flomelver.
 • Fare for lengre strømbrudd.
 • Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.
 • Sørpeskred (strøm av vannmettet snø) kan utløses særlig i områder med mer enn 50 cm snø.
 • Bekkeløpsendringer på grunn av vann på avveie i bratt terreng.
 • Omfattende oversvømmelser.
 • Erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, som følge av at små bekker og elver raskt kan bli store.  

Beredskap ved bortfall av telenettet

Ved eventuelt bortfall av telenettet vil Melhus kommune opprette kommunikasjonspunkt på Melhus rådhus. I nødstilfeller kan henvendelser hit ivaretas ved bruk av satelittelefoner.

Mer informasjon 

Flere råd og tips om hvordan du kan forberede deg på en periode med flom- og jordskredfare på varsom.no.

Husk at du også kan abonnere på flom- og jordskredvarsler på abonner.varsom.no. Du kan få varsel på epost eller SMS helt gratis.