Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om utvidet planavgrensning for detaljreguleringsplan Prestmo boligfelt. 

SWECO  er plankonsulent og utarbeider planforslaget på vegne av Fredheim og Paulsby bygg.

Planutvidelsen foretas for å muliggjøre en utvidelse av plangrensen vest i området, for å legge til rette for støyskjerming.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye boliger i form av eneboliger av rekkehus, med tilhørende lekeplass, renovasjon, parkering, adkomst, fortau mm. Planforslaget legger til rette for at det kan etableres fortau langs med Prestmovegen. Det skal etableres støyskjerming langs med E6.