Det er påbudt med vannmålere for alle eiendommer i Melhus kommune. Dette skal bidra til å sikre nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk. For deg som innbygger betyr det også at du kan følge med på eget forbruk, få innsikt i mønster og vaner, samt muligheten til å identifisere eventuelle lekkasjer.

Det er "Forskrift for vann- avløp- og septikgebyrer" (PDF) i Melhus kommune som ligger til grunn for alle kommunen sine vann- og avløpsabonnenter.
I følge "Bestemmelser for bruk av vannmålere i Melhus kommune" (PDF) er det abonnenten selv som velger om det skal benyttes privat eller kommunal vannmåler.

Vannmåleravlesning foretas i desember hvert år. Abonnenten melder inn målerstand via internett eller ved innsending av et målerskjema som kommer i posten. Fristen er 1. januar. Abonnenten sørger også for innmelding av abonnement.

Kommunal måler og installering

Hvis du ønsker kommunal måler kan du ta kontakt med oss:
E-post
Telefon:72 85 80 00

Kommunen betaler og eier vannmåleren, og installasjonen er gratis. Se Melhus kommune sitt gebyrregulativ for årlig leie av vannmåleren.
Etter installeringen skal måleren registreres hos kommunen via skjemaet "Registrering av vannmåler" (PDF).

Privat måler og installering

Dersom du ønsker å installere en privat måler, må du ta kontakt med en godkjent rørlegger og selv betale måler og installasjon. Etter installeringen skal måleren registreres hos kommunen via skjemaet "Registrering av vannmåler" (PDF).

Forbruk ved eierskifte

Målerstand skal også meldes inn ved eierskifte. Skjemaet sendes på e-post til teknisk drift