Status: Forstudie ferdig.

Sted:

Vollmarka

Tidsperspektiv:

Forstudie: Oppstart juni 2022. Ferdigstilt 8. august 2022.
 

Hensikt og prosess:

Hensikten er å avklare behov og muligheter for å legge vann- og avløpsledninger i samme trase som regulert ny gang- og sykkelveg langs Hølondvegen, samt se på mulig videreføring og helhet videre østover. Vi skal også se på mulighetene for å knytte boliger til et eventuelt nytt ledningsanlegg.

I tillegg kan det bli aktuelt å måle inn kummer, enkelte høyder, avstand til for eksempel boliger og andre faste installasjoner. Vi ønsker å samle mest mulig informasjon om eksisterende forhold og er åpen for tips og innspill fra mulige berørte beboere.
 

Parter:

Forstudiet er utført av en sommerstudent i avdelingen Plan VVA.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Andreas Stensås