Melhus kommune er tildelt 1 550 647 kroner som lokale virksomheter kan søke på.

Hvem kan søke om støtte?

Den nye tilskuddsordningen er særlig ment å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Det kan derfor være aktuelt for virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vurdering

I vurdering av søknadene om tilskudd legger kommunen særlig vekt på

  1. i hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
  2. i hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
  3. i hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning 

Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Søker må legge med vedlegg som dokumenterer økte kostander og/eller omsetningssvikt. Søknadene vil bli behandlet i kommunens Næringsutvalg.

For ytterligere informasjon om ordningen se også Tilskuddsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (Kompensasjon lokale virksomheter 2021 Covid-19).  

Søknadsfrist

25. april 2021

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmottakere skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilskuddsmottakeren skal gi forvalteren melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som går frem av vedtaket.

Kontaktperson

Signy Ryther Overbye

Signy.Overbye@melhus.kommune.no