Hvem kan søke om støtte?

Den nye tilskuddsordningen er i likhet med tilskuddsordningene i 2021 ment å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Ordningen er rettet mot virksomheter registrert i Melhus kommune som driver som reiselivsarrangører, eller serverings-og overnattingsvirksomheter. Ordningen kan også gjelde for andre virksomheter, som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Søknadene vil bli behandlet i kommunens Næringsutvalg.

Vurdering av søknadene

I vurdering av søknadene om tilskudd vil kommunen legge vekt på

  1. i hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
  2. i hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
  3. i hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning 

Støtten er hjemlet i den nasjonalt notifiserte paraplyordningen under covid 19-rammeverket, godkjent ved vedtak i ESA av 16. april 2021. Du finner mer informasjon i veileder H-2496

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Med stort antall søknader innenfor kriteriene, kan det bli gjort en skjønnsmessig vurdering og valg av en prosentvis andel kompensasjon som sikrer at alle søknader godkjent etter kriteriene blir tilgodesett.  Søknadene vil bli vurdert først etter at alle søknader er innsendt innen oppgitt søknadsfrist. Støtten skal ikke kompensere offentlige prosjekter, kommunale tjenester eller finanssektoren.  

Krav til dokumentasjon

  1. Støtte kan gis til virksomheter som kan dokumentere tapt omsetning og/eller økte kostnader som følge av covid-19. Det må vises til differanse mellom kvartalsvise driftsresultat i 2019 og 2020/2021.
  2. Kopi av fakturaer/kvitteringer på merkostnader og/eller tapt inntekt.

Søknader som ikke innfrir krav til dokumentasjon, vil bli avslått. For ytterligere informasjon om ordningen, viser vi også til Tilskuddsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 22.12.21

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (Kommunal kompensasjonsordning covid-19 2022, 6. del statlig tilskudd (5. tildeling i Melhus).  

Utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis i tråd med vedtak.

Søknadsfrist:

Søndag 6. mars 2022

Kontaktperson

Signy Ryther Overbye
Signy.Overbye@melhus.kommune.no