Regjeringen har satt av ytterligere midler til kommunene, og dette gjelder den tredje tilskuddsordningen i 2021.

Midlene skal sette kommunene i bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Melhus kommune er denne gang tildelt 789 000 kroner som lokale virksomheter kan søke på.  

Hvem kan søke om støtte?

Den nye tilskuddsordningen er i likhet med tilskuddsordningene tidligere i 2021 ment å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Ordningen er særlig rette mot virksomheter innenfor reiselivsbransjen, arrangements- og serveringsnæringene, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare), samt reisebyråer- og arrangører for 2. og 3. kvartal 2020. Ordningen gjelder også for andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vurdering

I vurdering av søknadene om tilskudd vil kommunen legge vekt på

  1. i hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
  2. i hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
  3. i hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning 

Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte (bagatellmessig støtte). Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Søker må legge med vedlegg som dokumenterer økte kostander og/eller omsetningssvikt som følge av covid-19. Søknadene vil bli behandlet i kommunens Næringsutvalg.

For ytterligere informasjon om ordningen se også Tilskuddsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 15.04.21.   

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (Kompensasjon 3 lokale virksomheter 2021 covid-19).  

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis i tråd med vedtak.

Søknadsfrist

Søndag 17. oktober 2021

Kontaktperson

Signy Ryther Overbye
Signy.Overbye@melhus.kommune.no