Regjeringen har satt av ytterligere midler til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smittevernstiltak. Melhus kommune er denne gangen tildelt 427 000 kroner som lokale virksomheter kan søke på.

Hvem kan søke om støtte?

Den nye tilskuddsordningen er i likhet med tilskuddsordningen i vår ment å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Det kan derfor være aktuelt for virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vurdering

I vurderingen av søknadene om tilskudd legger kommunen særlig vekt på

  1. i hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
  2. i hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
  3. i hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning 

Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Søker må legge med vedlegg som dokumenterer økte kostander og/eller omsetningssvikt som følge av covid-19. Søknadene vil bli behandlet i kommunens Næringsutvalg.

For ytterligere informasjon om ordningen se også Tilskuddsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (Kompensasjon 2 lokale virksomheter 2021 covid-19).  

Søknadsfrist

19. september 2021

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis i tråd med vedtak. Det er mulig med delvis utbetaling etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilskuddsmottaker skal sende inn et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. Tilskuddsmottakeren skal gi forvalteren melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som går frem av søknaden eller vedtaket.

Kontaktperson

Signy Ryther Overbye
Signy.Overbye@melhus.kommune.no