Utbyggingsavtalen gjelder felles infrastruktur på Søberg vest for gnr/bnr. 90/88 (planid. 2013002).

Ved og i forlengelsen av Prestmovegen er det flere arealer som er avsatt til boligutbygging i kommunale arealplaner. Utbygging forutsetter blant annet at det først blir fremført veg, vann og avløp og annen infrastruktur.

Avtalepartene ønsker gjennom denne avtalen å få realisert forlengelsen av Prestmovegen og gang- og sykkelveg til Melhusvegen via kulvert under jernbanen for å kunne tilrettelegge for utbygging av egne utbyggingsområder. Denne avtalen er ment å skulle avklare hvordan dette skal gjennomføres, finansieres og forskutteres mellom partene.

Eventuelle innspill/merknader kan sendes til Teknisk drift i Melhus kommune v/ Oda Ramsland eller per epost til oda.helliesen.ramsland@melhus.kommune.no innen 30. juli.

Last ned utbyggingsavtalen.