I samsvar med plan- og bygningsloven (videre pbl.) § 17-4 første ledd er det kunngjort en reforhandling av tidligere utbyggingsavtale mellom partene i denne avtalen. Bakgrunnen for dette er at områdeplanen for Melhus sentrum er revidert. En ny avtale vil erstatte den tidligere avtalen når denne blir vedtatt av formannskapet med delegert myndighet fra kommunestyret.

Reguleringsplan ble revidert 12. februar 2022 gjennom vedtak fra kommunestyret, til «Områdeplan Melhus sentrum» (id. 2016001). Det er gitt planbestemmelser og rekkefølgekrav i planen som skal følges opp gjennom denne Utbyggingsavtalen. Avtalens formål er å regulere hvem som skal besørge og bekoste gjennomføring av nærmere angitte tiltak.

Ved eventuelle innspill/merknader kan dette sendes til Teknisk drift i Melhus kommune v/ Oda Ramsland eller per epost oda.helliesen.ramsland@melhus.kommune.no innen 30. juli.

Last ned utbyggingsavtalen.