Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og grunneiere av gnr/bnr. 90/88 på Søberg Vest.

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med utbygging av denne eiendommen, for å sikre at rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel er innfridd. Nærmere bestemt er det tale om realisering av Prestmovegen og gang- og sykkelveg til Melhusvegen via kulvert under jernbanen, samt nødvendig vann- og avløpsanlegg.

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 20.06.23.