Bekker i tettbygde strøk er ofte påvirket av en rekke inngrep som kan føre til økt fare for oversvømmelser og skader. Dette kan være inngrep som bruer, bekkelukkinger eller andre rør som kan gå tett slik at vannet tar nye veier. Flommer fører allerede til store skader i dag. Med et fremtidig klima i endring, med flere lokale intense nedbørsflommer, kan skadene bli flere og større. Det er allerede et stort etterslep i vedlikehold av infrastruktur i Norge og det er begrenset med nasjonale midler til sikring av vassdrag. Det er derfor nødvendig å prioritere tiltak med størst nytte i forhold til kostnad. Trygg elv-prosjektet har som hovedmål å utvikle metoder og verktøy som skal identifisere kritiske områder i vassdrag der nytteverdien av tiltak vil være størst. 

Gjennom prosjektet skal det utvikles en operativ modell for tolkning av flomvarsel i de punktene kommunen eller infrastruktureieren har identifisert som kritiske. Metoden skal koble informasjon lagt inn i GIS (digitalt kartverktøy) sammen med strømningsforhold i det aktuelle vassdraget.

I Melhus kommune er det plukket ut tre vassdrag som prosjektet skal kartlegge nærmere; dette er Gaua, Kaldvella og Varmbubekken. Nederst på denne siden vises kart over hvilke områder langs vassdragene som skal kartlegges.

Kartlegging og innhenting av informasjon

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere som bor langs eller i nærheten av Gaua, Kaldvella og Varmbubekken. Dersom dere har kunnskap om følgende, ønsker vi at dere kontakter oss:

  • Tidligere naturfarerelaterte hendelser i bekkene, som skred, utglidninger, erosjon, flom eller lokale oversvømmelser
  • Eksisterende sikringstiltak
  • Skader på bebyggelse eller infrastruktur som følge av flom- eller skredhendelser langs vassdraget
  • Områder langs vassdraget som er spesielt utsatt for erosjon, flom eller is-problematikk
  • Vann på avveie som følge av oppstuving, tilstopping av rør eller lignende
  • Private stikkrenner, kulverter, bekkelukkinger eller andre rør i vassdraget eller som ender opp i vassdraget

Vi ønsker å kartlegge alle disse forholdene og vi oppfordrer til at innbyggere kontakter oss dersom man sitter på slik informasjon. Nyttig informasjon kan blant annet være bilder, avisartikler, opplevde hendelser, lokalkunnskap eller informasjon om hendelser på egen eiendom. Informasjon om hendelser knyttet til sidebekker er også av interesse. 

Tips og dokumentasjon kan sendes til vår sommerjobbstudent i prosjektet, Maiken Nelvik, eller ring 936 85 611. Alternativt kan dokumentasjon sendes via post til: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus. Merk brevet med "Trygg elv, ref. Maiken Nelvik". 

 

Feltarbeid

Vi vil også opplyse om at det vil bli gjennomført feltarbeid langs Gaua, Kaldvella og Varmbubekken sommeren 2021. Det er derfor nødvendig at vi i korte tidsrom må oppholde oss på noen av eiendommene langs vassdragene når vi skal kartlegge bekken. For Gaua-vassdraget vil det bli satt opp viltkamera for å følge med på vannføring og eventuelle flomperioder som skulle oppstå. 

Andre spørsmål

Har du andre spørsmål om prosjektet kan disse rettes til prosjektansvarlig Urd Sæther Olden eller rådgiver for naturfare Caroline Mevik