Multiconsult skal samle all informasjon om tidligere undersøkelser av rasfare og stabilitet på Kvål. De skal også gjøre noen grunnundersøkelser med borerigg og prøvetaking av masser. 

I tillegg skal de lage en oversikt over tiltak med grove prisanslag, som på et senere tidspunkt kan bidra til økte muligheter for utvikling av området. 

Oversikten over tiltakene skal brukes som faktagrunnlag når kommunen skal utforme områdeplanen på Kvål og i den kommende rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Framdriftsplanen legger opp til en ferdig kvalitetssikret rapport tidlig høsten 2024. 

Utredningen inneholder ikke faktisk gjennomføring av sikringstiltak.