Sommerdriften og vedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet for de som ferdes på og langs vegene.

 • Vegnettet i Melhus kommune består av europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og gang- og sykkelveger.
 • Ansvaret for drift og vedlikehold av disse er delt mellom Statens vegvesen, Melhus kommune og private:
 1. Statens vegvesen har ansvar for europaveger, riksveger, fylkesveger samt gangog sykkelveger langs europa- og riksveger, og noen fylkesveger.
 2. Melhus Kommune har ansvaret for kommunale veger, gang- og sykkelveger langs disse, og gang- og sykkelveger langs noen fylkesveger.
 3. Grunneiere og brukere har ansvaret for private veger.

Hva du kan forvente av Melhus kommune:

 • At vegene blir driftet og vedlikeholdt kontinuerlig.
 • At vegene blir feid før 17.mai.
 • At vegetasjon langs vegene blir kuttet etter behov.
 • At det blir foretatt støvdemping etter behov.
 • At grøftrensking blir foretatt kontinuerlig.
 • At sluk, kummer og stikkrenner tømmes/renskes ved behov.
 • At kommunens veglys driftes og vedlikeholdes kontinuerlig.

Hva vi forventer av deg som bruker av tjenesten:

 • At du følger vegtrafikklovens § 3. Grunnregler for trafikk: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»
 • At du ved vanskelige forhold viser forståelse.
 • At alle holder orden rundt egen eiendom, samt tilstøtende offentlige områder.
 • At grunneier ikke lar busker, trær og kratt vokse slik at sikten og framkommeligheten til trafikantene og vegvedlikeholdet hindres.

Ved behov for kontakt:

Teknisk vakt: Tlf. 47 80 22 22

Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus

Telefon 72 85 80 00

E-post