Søknad om utslipp

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

Tillatelse til utslipp etter forurensningsloven § 11 og tillatelse til bygging av avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Det betyr at du som anleggseier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. 
Søknad om utslippstillatelse har inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Send søknad om utslipp til:
E-post eller per post

Søknadsskjema, vedlegg og nabovarsel

En fullstendig søknad om tillatelse til å bygge små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende:

1. Søknadsskjema (PDF)
2. Tegninger målsatt og fagmessig utført som viser det som skal bygges.
3. Situasjonskart (målsatt 1:1000) som viser rørtrasé fra husvegg til anlegg, anleggets plassering med alle kummer og plassering av infiltrasjonsanlegg, eventuelt rørtrasé fra minirenseanlegg til utslippspunkt i resipient.
4. Nabovarsel sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp. Høringsfristen for utslippssaker er fire uker. Ordinært skjema eller elektronisk løsning er å finne på Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) sin nettside: Nabovarsel for prosjekter med ansvarlig søker.
5. eNabovarsel er en enkel måte å sende ut et digitalt nabovarsel i forbindelse med en byggesøknad.
6. Erklæring om ansvarsrett (PDF) fra Direktoratet for byggkvalitet.
Ved etablering av små avløpsanlegg, setter plan- og bygningsloven krav til ansvarlige aktører. Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende er viktig, da firmaer som mangler kompetanse og driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg kan få alvorlige feil og mangler. 
7. Gjennomføringsplan (PDF) fra Direktoratet for byggkvalitet.
8. Relevante vedlegg:

 • Dokumentasjon av rensegrad og anlegg.
  Kopi av SINTEF sertifisering for aktuelt anlegg.
 • Vedlegg for oversikt over berørte interesser med tanke på forurensningsfare. 
  Berørte interesser kan være drikkevannskilder, næring, friluftsliv (eventuelt fiske, ferdsel, rekreasjon og bading), kulturminner, naturmangfold.
  Prosjekterende må gi en vurdering av de ulike interessene i eget dokument.
 • Vedlegg for dokumentasjon av nøytral fagkyndig
  Eksempel: Kursbevis, dokumentasjon på utdanning og praksis.

Nabovarsel sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp. Det meste av byggearbeidet må utføres av rørlegger/entreprenør (ansvarlig utførende) som er godkjent av kommunen.
For varsling av naboer og gjenpart av slikt varsel, kan skjema som for tiltak etter plan- og bygningsloven benyttes. Husk imidlertid at høringsfristen for utslippssaker er fire uker.

Det skal betales gebyr for behandling av søknader.

Ved etablering av små avløpsanlegg, setter plan- og bygningsloven krav til ansvarlige aktører. Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende er viktig, da firmaer som mangler kompetanse og driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg kan få alvorlige feil og mangler.

Ferdigattest

Søknad om ferdigattest (PDF) fra Direktoratet for byggkvalitet.

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, skal ansvarlig søker sende inn søknaden til kommunen.
For at vi kan gi ferdigattest, må det sendes inn vedlegg som dokumenterer at vilkårene i utslippstillatelsen er oppfylt. 

NB! Avløpsanlegget regnes ikke som godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen.