I Melhus kommune inntreffer det hvert år perioder med store nedbørsmengder, snøsmelting eller styrtregn som utløser skred og vann på avveie i både tettbygde og grisgrendte strøk. Ofte er det snakk om mindre overflateglidninger i jord eller leire som utløses på grunn av store nedbørsmengder på høsten, eller i kombinasjon med snøsmelting eller teleløsning på våren. Dette er mindre farlige hendelser som sjelden truer liv og helse, men rasmasser kan likevel berøre veger og annen viktig infrastruktur som gjør at konsekvensene blir relativt store.

Den største utfordringen i Melhus er grunnforhold som består av kvikkleire. Omtrent 20 % av kommunens landareal under marin grense består av kartlagte kvikkleiresoner. De fleste kvikkleiresonene følger dalføret i kommunen. Det kan imidlertid finnes lommer med kvikkleire også utenfor påviste soner hvor det er marin leire.  Det er derfor strenge krav til sikkerhet ved inngrep og tiltak i slike områder. 

Les mer om de ulike skredtypene på NVE.no.