Bakgrunn for tiltaket

Gjennom NVEs Program for økt sikkerhet mot leirskred har Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag fra NVE utredet skredfaren i kvikkleiresonene Litj-Ler, Sørnypan, Asgarden, Stokkaunet og Rødde. Det er blitt gjort omfattende stabilitetsvurderinger av sonene, hvor NGI anbefaler sikringstiltak på enkelte lokaliteter hvor stabiliteten er kritisk i dag og hvor det er for dårlig sikkerhet mot skred. 

NVE har derfor utarbeidet en sikringsplan for området med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. Hørsdalsbekken, Stokkbekken og Kvamsbekken med sidebekker skal sikres, over en lengde på totalt ca. 2500 meter. Av dette inngår erosjonssikring av bekker, støttefyllinger i bekkene og avlasting av fire skråningstopper. Bekkene skal heves 1-1,5 meter med samfengt sprengt stein. Det totale steinbehovet er beregnet til 43 140 lm, dette inkluderer også masse til bygging av anleggsveger. 

Det vil tas store miljømessige hensyn til bekkemiljøet ved utførelsen av sikringsarbeidene og NVE tar sikte på å ivareta naturmangfoldet så godt som mulig. 

Prosjektet går under NVEs bistandsordning hvor NVE står for planlegging og gjennomføring av tiltakene, mens Melhus kommune er tiltakshaver og dekker 20 % av kostnadene i form av en distriktsandel. 

Gjennomføring

Arbeidene ble startet opp januar 2020 og ble ferdigstilt i 2022. 

Spørsmål kan rettes til Naturfare-avdelingen.
Epost
Telefon 415 01 660