– Dette er en unik erklæring i nasjonal sammenheng, og jeg er stolt over at Melhus, Skaun og Midtre Gauldal signerer dette i et trepartssamarbeid. Nå starter jobben. Dette er helt avgjørende for kvalitet i tjenestene for brukerne, tilgangen på kompetanse for arbeidsgiverne og et arbeidsforhold som gir trygghet og forutsigbarhet, slik at kommunene kan møte utfordringene vi vet kommer i helsesektoren fremover, sier ordfører Jorid Jagtøyen i Melhus kommune. 

Flere oppgaver, vanskelig å rekruttere

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har gradvis fått ansvar for flere pasienter med mer sammensatte helseutfordringer. Dette gjør at vi framover trenger mer arbeidskraft i helsesektoren og at flere ansatte må arbeide turnus.

– Vi opplever i dag en utfordring med å få søkere, spesielt til utlyste sykepleierstillinger. Dette er noe som etter hvert kan gjøre seg gjeldende også for annet helsepersonell. Dette er ikke en utfordring som er særskilt for Melhus kommune, men er noe alle kommuner i Norge sliter med, sier personalrådgiver Kristin Vuttudal.

Interkommunalt rekrutteringsprosjekt

For å imøtekomme disse utfordringene har Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommune gått sammen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt for å se på hvordan vi kan sikre tilgang på helsepersonell for å kunne gi nødvendige helse- og omsorgstjenester nå og i framtida.

Prosjektet heter Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse. Svein Jarle Midtøy er prosjektleder og Vuttudal er lokal prosjektleder i Melhus kommune.

Prosjektet er drevet gjennom medarbeiderinnovasjon. Det vil si at det er de ansatte selv som kommer opp med forslag til hva slags arbeidstidsordninger de skal ha.

Skaper heltidskultur

– Et av de områdene vi arbeider med, er å skape en heltidskultur. Det å utvikle en heltidskultur er kulturbygging og organisasjonsendring som krever tett dialog og samarbeid på alle plan i organisasjonen. Det kreves politisk vilje, tydelig ledelse, engasjerte tillitsvalgte og ansatte som arbeider sammen mot felles mål, sier Vuttudal.

– Vi må benytte den arbeidskraftreserven vi har i det at mange jobber deltid, samt se på hvordan vi organiserer arbeidet. For å kunne lykkes med å etablere en heltidskultur, viser forskning at dette ikke lar seg gjøre uten å se på alternative arbeidstidsordninger og at de ansatte må arbeide flere timer på helg. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ansatte må arbeide flere helger, sier Vuttudal.

Pilotprosjekt på Buen

Våren 2021 startet korttidsavdelingen ved Buen helse- og omsorgssenter opp som pilotavdeling hvor de ser på hvilke muligheter alternative arbeidstidsordninger og lange vakter gir. Flere andre avdelinger innen helsetjenesten i Melhus har allerede alternative arbeidstidsordninger med lange vakter i sin turnus. Det er de ansatte ved de respektive avdelinger som sammen med tillitsvalgte og ledere, som kommer fram til hvilke arbeidstidsordninger de ønsker å gå i.

Målsetningene med et felles forpliktende arbeid for en heltidskultur er å:

  • Sikre kvalitet i tjenestene
  • Fremme kommunene som attraktive arbeidsgivere
  • Mobilisere ubenyttet, kompetent arbeidskraft
  • Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, med fokus på ledelse og medarbeiderskap
  • Teste ut alternative arbeidstidsordninger, først gjennom piloter i 2021, deretter innenfor hele tjenesteområdet i 2021/2022
  • Innen 2025 skal minimum 50 prosent av ansatte som jobber i turnus ha 100 prosent stilling
  • Nye arbeidstidsordninger skal ivareta kontinuitet, kapasitet, kvalitet og kompetanse for døgnkontinuerlige arbeidstidsordninger