Dette skal også sikre at vi kommer tidlig nok inn med riktig type innsats der det trengs. 

Dette er en illustrasjon av strukturene for det tverrfaglige samarbeidet og forebyggende arbeidet for alle som jobber med barn og unge i Melhus kommune: 

Illustrasjon som viser strukturen for det tverrfaglige samarbeidet og forebyggende arbeidet i Melhus kommune (PNG-fil)

Les mer om de ulike teamene og nivåene her: 

Lokale tverrfaglige team

Dette er nivået nærmest barna og ungdommene. Teamene møtes en gang hver måned på skolen eller i barnehagen, med bistand fra PP-tjenesten og helsestasjonen. Møtene ledes av barnehagestyrer eller rektor. Barnet/ungdommen og foresatte oppfordres til å være med på møtet for å diskutere sin sak. 

Mandatet til lokale tverrfaglige team (PDF)

Illustrasjon av strukturen - med lokale tverrfaglige team uthevet (PNG-fil)

Drøftingsteam barn og unge

Saker som trenger enda mer drøfting og med bistand fra enda flere fagområder, kan løftes fra lokale tverrfaglige team (over) opp til drøftingsteam barn og unge. Det er ønskelig at sakene drøftes først i lokale tverrfaglige team, men ved behov kan saker også direkte meldes inn.

Møter holdes annenhver uke, og ledes av barnekoordinator. 

Deltakere: 

 • Helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • PP-tjenesten
 • Psykisk helse og rus
 • Barnevernstjenesten 
 • Ergo- og fysioterapitjenesten
 • NAV
 • Helse- og velferdskontoret - leder
 • Representant fra den/de som har meldt inn saken

Melde inn saker

Når skolen eller barnehagen sender henvisning til drøftingsteam, skal det innhentes samtykke fra foresatte. Familien eller ungdommen selv kan også sende søknad om henvisning til drøftingsteamet. 

Skjema for å melde inn saker til drøftingsteam barn og unge (krever innlogging med BankID). 

Mandatet

Mandat for drøftingsteam barn og unge (PDF)

Illustrasjon av strukturen - med drøftingsteam barn og unge uthevet (PNG-fil)

Tverrfaglige nettverk

En bredt sammensatt, tverrfaglig arena for tjenester som jobber med barn og unge. De skal jobbe på systemnivå, finne felles saker og områder å jobbe med og bidra til at alle barn og unge opplever like og sømløse tjenester uansett hvor gamle de er eller hvor de bor i kommunen. SLT-representant er også med i dette nettverket (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Møtes tre ganger per år. Ledervervet går på omgang. 

Mandat for tverrfaglige nettverk (PDF)

Slik er nettverkene satt sammen: 

Illustrasjon av de tre tverrfaglige nettverkene (PNG-fil)

Illustrasjon av tverrfaglige nettverk (PNG-fil)

 

Tverrfaglig samarbeidsgruppe barn og unge

Tverrfaglig samarbeidsgruppe barn og unge er satt sammen på tvers av sektorer og tjenester. De skal arbeide med overordnede strategier og føringer for å sikre samordning på tvers, og at det tverrfaglige arbeidet fungerer som det skal.

Gruppa er utvidet siden strategien ble vedtatt: Rådgiver fra Melhus videregående skole og politikontakten er nå faste deltakere i gruppa. Det kom som innspill fra styringsgruppa i SLT-arbeidet.

Møtes en gang per måned. Leder er enhetsleder for Familie, forebygging og mestring. 

Deltakere: 

 • Rådgivere skole og barnehage
 • Rådgiver videregående skole
 • Enhetsleder Kultur og fritid
 • Enhetsleder Arbeid og helse
 • SLT-koordinator
 • Politikontakt
 • Enhetsleder Familie, forebygging og mestring
 • Leder Helse- og velferdskontoret
 • Rådgiver folkehelse, idrett og friluftsliv
 • Kommunalsjef helse og velferd og kommunalsjef oppvekst og kutlur deltar ved behov for avklaringer

Mandat for tverrfaglig samarbeidsgruppe barn og unge (PDF)

Illustrasjon av strukturen - med tverrfaglig samarbeidsgruppe barn og unge uthevet (PNG-fil)