Sakspapirer til møtet finner du her.

Referatsaker

 • RS 10/24 Protokoll for representantskapet i Gauldal brann og redning IKS
 • RS 11/24 Protokoll representantskapsmøte Midt-Norge IUA 23.04.2024
 • RS 12/24 Kontrollutvalgets møteprotokoll 25.04.2024 til kommunestyret
 • RS 13/24 Velkommen til generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS, 27. mai 2024
 • RS 14/24 Innkalling til Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, fredag 07.06.24

Politiske saker

 • PS 39/24 Søknad om fritak fra politiske verv
 • PS 40/24 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding Melhus kommune 2023
 • PS 41/24 Sluttbehandling - Detaljregulering Åsaringen - PlanID 2018013
 • PS 42/24 Revidering av politisk reglement og delegeringsreglement
 • PS 43/24 Interkommunalt samarbeid om NAV mellom Skaun kommune og Melhus kommune - vertskommuneavtale
 • PS 44/24 Avtale om kommune- og politisamarbeid.
 • PS 45/24 Ruspolitisk handlingsplan 2024-2028
 • PS 46/24 Samlokalisering av helsestasjonene i Melhus kommune
 • PS 47/24 Toppet bemanning Verbalforslag 7
 • PS 48/24 Fritidskort - Verbalvedtak 5
 • PS 49/24 Endring av retningslinjer - Melhus kommunes kulturpris
 • PS 50/24 Forskrift om hovedmål
 • PS 51/24 Tilstandsrapport Barneverntjenesten Melhus og Skaun 2023
 • PS 52/24 Forskrift om skolerute i Melhus 2024-25
 • PS 53/24 Forskrift om skolerute i Melhus 2025 - 2026
 • PS 54/24 Forskrift om elevpermisjon i Melhus kommune
 • PS 55/24 Forskrift om skolefritidsordning i Melhus kommune
 • PS 56/24 Forskrift om skoleregler Melhus kommune
 • PS 57/24 Spørsmål til ordfører - Detaljregulering gangbru over Gaula, Martin Tranmælsveg - Lenamælen - Jorid Jagtøyen - ML
 • PS 58/24 Interpellasjon - Helseplattformen - Hege Anette Olsstad - FRP
 • PS 59/24 Spørsmål til ordfører - Prioritering av KPA - Morten Wehn - H
 • PS 60/24 Interpellasjon - Trafikksikkerhet E6 Lundamo sentrum - Jørn Ove Moen - Ap
 • PS 61/24 Spørsmål til ordfører - El-sparkesykler - Lillian Ofstad - Pp
 • PS 62/24 Spørsmål til ordfører - Buen helsekor - Lillian Ofstad
 • PS 63/24 Spørsmål til ordfører - Togstopp Kvål - Hanne Aarhaug - H

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.