Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

Referatsaker

 • 1/23 Referatsak NTP 25.05.2023 Nye prioriteringer kommende NTP
 • 2/23 Møteplan andre halvår 2023
 • 3/23 Vedtak i klagesak - endring av reguleringsplan for Bollandsmoen motorsportsenter - Melhus 124/2

Politiske saker

 • 41/23 Tertialrapport i 2023
 • 42/23 Rådmannens tilleggsinnstilling til tertialrapport 1 2023
 • 43/23 Tertialrapport I 2023 saksprotokoller behandlingsrekke med vedlegg
 • 44/23 Behandling i kommunestyret - 2022005 - Detaljregulering Gimsøya B4-B7, gnr/bnr 30/1 og 30//6 m.fler
 • 45/23 Plan for anskaffelse av boliger til 130 flyktninger i 2023
 • 46/23 Ledelsens gjennomgang helse- og velferdsområdet 2022
 • 47/23 Organisering av matombringing
 • 48/23 Utvidelse av eksisterende bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne i Nedre Melhus
 • 49/23 Fastlegehjemmel
 • 50/23 Kvalitetsmelding barnehage Melhus 2022
 • 51/23 Kvalitetsmelding grunnskole 2022
 • 52/23 Gåsbakken skole og barnehage – Alternativer for rehabilitering, tilbygg og nybygg
 • 53/23 Gåsbakken skole og barnehage saksprotokoller m/ alt. Vedtak behandlingsrekke
 • 54/23 Strategi for Trøndelag Sør 2022-2030
 • 55/23 Fremtidens Melhus rådhus – kapasitet, dagens tilstand og alternative tiltak fremover
 • 56/23 Næringsrådets vurdering av næringstiltak i forbindelse med tildeling av næringsstøtte
 • 57/23 Selskapsavtale for Konsek Trøndelag gjeldende fra 01.10.23
 • 58/23 Gauldal brann og redning – revisjon selskapsavtale 2023

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.