Sakspapirer til møtet finner du her.

Referatsaker

 • RS 15/24 Innkalling til styremøte og generalforsamling i Melhus Skysstasjon
 • RS 16/24 Saksgrunnlag med vedlegg til ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS onsdag 22. mai 2024 kl. 16.00
 • RS 17/24 Notat fra eiermøte i ReMidt IKS 29.04.2024
 • RS 18/24 Protokoller og presentasjon fra eiermøte og generalforsamling i TrønderEnergi og TrønderEnergi Vekst Holding
 • RS 19/24 Kontrollutvalgets møteprotokoll 06.06.2024
 • RS 20/24 Protokoll Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 07.06.2024 - signert
 • RS 21/24 Protokolltilførsel - Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS, 07.06.24

Politiske saker

 • PS 65/24 Tertialrapport I 2024
 • PS 66/24 Kontrollutvalgets sak 34/24 Plan for eierskapskontroll 2024 - 2028
 • PS 67/24 Kontrollutvalgets sak 35/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
 • PS 68/24 Sluttbehandling - Detaljregulering Gimsøya B4-B7, gnr/bnr 30/1 og 30//6 m.fler
 • PS 69/24 Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Gyllan - Kvål
 • PS 70/24 Behandling av planstrategi 2024-2027
 • PS 71/24 Næringsplan Melhus kommune 2024-2030
 • PS 72/24 Kulturplan for Melhus kommune 2024-2034
 • PS 73/24 Plan for å forebygge digitalt utenforskap
 • PS 74/24 Bofellesskap Ole Brumms hage
 • PS 75/24 Interkommunalt samarbeid IT mellom kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal
 • PS 76/24 Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028
 • PS 77/24 Tildeling av kommunale salg- og skjenkebevillinger
 • PS 78/24 Evaluering prøveprosjekt matombringing
 • PS 79/24 Ledelsens gjennomgang 2023 for Flyktningetjenesten og Voksenopplæring
 • PS 80/24 Ledelsens gjennomgang helse- og velferdsområdet 2024
 • PS 81/24 Tilstandsrapport barnehage Melhus 2023
 • PS 82/24 Tilstandsrapport Grunnskole 2023
 • PS 83/24 Valg av meddommere til Tingretten 2025-2028
 • PS 84/24 Valg av meddommere til Lagmannsretten 2025-2028
 • PS 85/24 Valg av meddommere til Jordskifteretten 2025-2028
 • PS 86/24 Interpellasjon - Helseplattformen - Hege Anette Olsstad – FRP

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.