Melhus formannskap vedtok i møte 01.10.2019, sak 115/19 endring av reguleringsplan for Rønningstrøa 98/7 m. flr., planid 2015001.

Planendringen omfatter flytting av LEK2 mot øst, på andre siden av f_VEG2, som vist i plankart. Videre flytting av snarveg mellom felt BF1 og BF3 noe lengre nord. Som konskvens av endringene revideres også planbestemmelsene. Endringen omfatter areal som ligger innenfor detaljreguleringsplan for Rønningstrøa 98/7 m. flr., planid 2015001. Reguleringsplanen er i hovedsak et boligområde, med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Reguleringsplanen legger opp til en differensiert boligbygging.

Planendringen kan ses her. Se mindre endring av 01.10.2019.

Formannskapets vedtak kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet: https://kommune24-7.no/1653/702514  innen 01.11.2019.