Melhus formannskap vedtok i møte 01.10.2019, sak 118/19 endring av reguleringsplan for Gaudalen Hovin, planid 2011010.

Planendringen omfatter endring av felt B3 fra konsentrert småhusbebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse, ved å dele området inn i 10 tomteparseller som det kan bygges eneboliger, og evt. Flermannsboliger der tomteforholdene tillater det. For å sikre at alle tomtene får vegadkomst er vegen innenfor planen forlenget. Det er i tillegg regulert inn eget areal for renovasjon, og hensynssone for høyspent er fjernet der denne er lagt i bakken. Som en følge av endringer er det gjort tilpasninger til endringen i reguleringsbestemmelsene.

Planendringen kan ses her. Se mindre endring av 01.10.2019.

Formannskapets vedtak kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet: https://kommune24-7.no/1653/702514  innen 30.10.2019.