Melhus kommunestyre vedtok i møte 21.06.22, sak 49/22 endring av reguleringsplan for Bollandsmoen motorsportsenter.

Endringen gjelder nye reguleringsbestemmelser i pkt. 1.2 og nytt punkt 1.3 om krav til drifts- og aktivitetsplan for området. Hensikten bak endringen er å sette de ytre rammene for driften i henhold til gjeldende retningslinje for støy gjennom reguleringsplanen. Endringen består av planbeskrivelse, nye bestemmelser, drifts- og aktivitetsplan, samt støyutredning av Brekke & Strand.

Samtidig med endring av reguleringsplan ble det gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11 til motorisert aktivitet på Bollandsmoen motorsportbane. 

Vedtak med dokumenter til saken kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuelle klage sendes til
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
E-post: postmottak@melhus.kommune.no

Klagen merkes med saksnummer 18/5177

Frist for klage: 05.08.22

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.