Melhus kommune har behandlet som saksnr 103/2021 etter delegert myndighet fra Formannskapetendring av detaljreguleringsplan Bergljots veg 2 planID 2018009. 

Planendringen medfører nødvendige justeringer av offentlige trafikkareal langs med Hollumvegen, herunder kollektivholdeplass, for å gi økt funksjonalitet samt ivareta dagens krav til utforming. 

Sakens dokumenter kan ses her.

Formannskapets vedtak kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage kan sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus vi ordinær post eller til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet: Melhus kommune (kommune24-7.no) innen 05.10.21