Melhus kommune gir tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknadsfristen er 1. mai hvert år.​ 
Last ned Skjema for Veg, tilskudd til private veger

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger

Retninglinjene ble vedtatt i utvalg for teknikk for miljø 12.02.2020.

a) Tilskudd kan gis til delvis dekning av drifts‐ og vedlikeholdsutgifter av private helårsveger hvor det bor fastboende.

b) Tilskuddet gis i form av en fast sats pr. meter veg. Det trekkes fra en egenandel på 200 meter per husstand. Metersatsen vil avhenge av bevilgning og søkermasse hvert år. Det differensieres
mellom Hølonda/Tømmesdalen og resten av kommunen ved at førstnevnte tillegges 15 % veilengde som er berettiget tilskudd. Leieboere og kårfolk skal også regnes med i antall
husstander. Evt husstander uten motorisert ferdsel må evt oppgis i søknad og får ikke fratrukket egenandel. Det kan trekkes i tilskuddsgrunnlag dersom veien i stor grad benyttes i andre
sammenhenger enn fast bosetting.

c) Det tildeles ikke tilskudd dersom beregningen viser at tilskuddsbeløpet blir mindre enn kr. 1000,‐.

d) Det er ingen automatikk i at tilskudd skal tildeles. Kommunen kan også sette krav til vegstandard for at tilskudd skal gis. Veger som tildeles kommunalt tilskudd må også være åpen for
allmenn ferdsel. Dette for å sikre at tilskuddet blir hensiktsmessig utnyttet.

e) Dersom det er flere eiere/brukere av veien, skal det være en kontaktperson/styre for vegen. For slike veger skal det sendes felles søknad.

f) Søknad om tilskudd skjer på fastsatt skjema som finnes på kommunens nettsider eller fås ved henvendelse til kommunen.

g) Søknaden må inneholde opplysninger om veglengde, antall husstander og navn på fastboende som bruker vegen, det oppgis kun et navn per husstand. Det må legges ved kart som viser hvilken veistrekning det søkes tilskudd til.

h) Søknadsfrist er 1. mai i det kalenderåret tilskuddet innvilges.