Artikkelen er oppdatert 7. januar etter BDOs presentasjon.

Last ned:

Presentasjon av rapporten

Melhus kommune ønsker full åpenhet om innholdet i rapporten. For å oppnå dette, og sørge for at alle får samme informasjon samtidig, har vi invitert til et møte 7. januar hvor BDO presenterer rapporten og konklusjonen for kommunestyret, formannskapet, utvalg for helse oppvekst og kultur, Melhus eldreråd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kontrollutvalget, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Mediene er også invitert.

Videre prosess

Når det gjelder den videre prosessen, legger vi opp til bred medvirkning. Vi oppretter en prosjektgruppe med representanter fra kommunens administrative ledelse, utvalg for helse, oppvekst og kultur, Melhus eldreråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tillitsvalgte og vernelinjen.

Målsetningen er at prosjektgruppen ferdigstiller sitt arbeid før sommerferien 2022. Dette arbeidet vil legge grunnlaget for struktur og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene i Melhus kommune.

Bakgrunn for rapporten

Kommunestyret ønsket spesifikt en beskrivelse av ulike alternativer for videreutvikling ved Hølonda helse- og omsorgssenter med bakgrunn i dagens status, fremtidig kapasitetsbehov i hele kommunen og kjente rekrutteringsutfordringer.

Kommunestyret ønsker også å få belyst ulike alternativer for sykehjemsdrift og heldøgns pleie- og omsorgstjenester, samt styrking av hjemmesykepleien.

Bakgrunn for kommunestyrets bestilling er at kommunen over år har arbeidet med prosjektet 100 år i eget hjem, som i større grad enn tidligere skal sikre brukerne gode tjenester i sine egne hjem. Statistikken viser imidlertid en motsatt utvikling der kommunen ikke klarer å vende tjenestetilbudet mot hjemmebaserte tjenester.

Kontaktperson

Kontaktperson for BDO-rapporten og prosjektarbeidet er Albert Verhagen, kommunalsjef Helse og velferd.