Utvalg for helse, oppvekst og kultur behandlet sak 21/63 i møte 10. februar: 
Forskriftsendring for opptaksområder for skoler i distrikt Nedre Melhus. 

Saken legges nå ut på høring. 

Bakgrunnen for saken:

- Dagens ordning for skoletilhørighet i Nedre Melhus er regulert gjennom forskriften og kartskisser vedtatt i 2006 (PS 05/00445).

- Endringsforslaget innebærer en justering av opptaksområdene og gyldighetstidspunkt. 

- Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2022, og den praktiske flyttingen av elever vil skje ved skolestart i august 2022. En ser for seg en flytting av elever som skal starte 1.-6. klasse høsten 2022. De som skal starte i 7. klasse høsten 2022 bør få lov til å avslutte sitt barneskoleopphold ved sin «gamle» skole. 

Mer om bakgrunnen og saksutredning leser du her.

Innspill sendes til:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no

eller 

post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus 

Frist: innen 3. mars 2021