Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Norgeshus AS  og Melhus kommune. 
Avtalen gjelder innbetaling av anleggsbidrag til felles infrastruktur i Melhus sentrum i forbindelse med etablering av ny 4. etasje på Idegården (Per Bortens veg 1 og 3). 

Spørsmål vedrørende avtalen kan rettes enhet for Arealforvaltning ved Guri Vik:
Mobilnummer: 993 85 932
E-post: Postmottak@melhus.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 19.01.2020.