Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom ovennevnte parter i forbindelse med utbygging av Lykkja boligfelt på Kvål. Området er under regulering.

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med utbyggingsprosjektet.  

Spørsmål om avtalen kan rettes til enhet for arealforvaltning ved Guri Vik.
Telefon: 993 85 932 eller per e-post til postmottak@melhus.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes per e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 20.4.2020.