Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale som skal tilrettelegge for utbygging av felt B6 og B7 på Gimsøya, vest for Gaula nært Melhus sentrum. Området er regulert i områdeplan for Melhus sentrum.

Melhus kommune tar sikte på å inngå avtale med TOBB om opparbeiding av nødvendig infrastruktur som veg, vann og avløp, lekeplasser, samt innbetaling til fond for felles infrastruktur i henhold til rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen.  

Spørsmål kan rettes til enhet for arealforvaltning ved Håvard Geving, tlf. 915 15 655 eller pr. e-post.

Eventuelle merknader kan sendes pr. e-post innen 14.8.2020 .
Saksreferanse: 20/2551