Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Gauldal utbygging AS, i forbindelse med utbygging av to boliger på eiendommen 8/51 på Øyåsbakkan i Melhus kommune. 

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med byggeprosjektet og avklaring av hvilke deler av anlegges som eventuelt skal overtas av Melhus kommune. Utbyggingen er avklart i dispensasjonsak PS 72/18, vedtatt av formannskapet den 26.06.18. Les saksliste og møtereferat

Har du spørsmål? Ta kontakt med Guri Vik, enhetsleder arealforvaltning på e-post eller telefon 993 85 932. 

Eventuelle merknader sendes på e-post eller per post til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus innen 20. juni 2020.