Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom ovennevnte parter i forbindelse med utbygging av Gråbakken Hageby i Ler sentrum. 

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Den gjelder også innbetaling av anleggsbidrag for å tilfredsstille rekkefølgekrav gitt i områdeplan for Ler sentrum, herunder opparbeidelse av torg, utbedring av selve vegen og bygging av gang- og sykkelveg langs Lersvegen fra E6 ned til 
Ler stasjon. Reguleringsplan for området er under utarbeidelse.

Har du spørsmål til avtalen kan du kontakte Guri Vik, leder for arealforvaltning:
Telefon: 993 85 932 
E-post: postmottak@melhus.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 6.4.2020.