Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom ovennevnte parter i forbindelse med utbygging av Bergljots veg 2 på Gimse.

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med utbyggingsprosjektet, herunder opparbeidelse av kryss Hollumsvegen/Bergljots veg og fortau samt oppfyllelse av krav om områdelekeplass. Reguleringsplan for området er under utarbeidelse.

Ved spørsmål ta kontakt med Guri Vik, leder for arealforvaltning:

Telefon: 993 85 932
E-post: postmottak@melhus.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 13.4.2020.