Melhus kommunestyre har den 24.09.2019 sak 69/19 i medhold av PBL § 12-12 vedtatt områdeplan for Melhus sentrum.

Sakspapirer finner du ved å søke «2016001» på http://webhotel3.gisline.no/Webplan_5028/

Vedtak:

Melhus kommune vedtar i medhold av PBL § 12-12 områdeplan for Melhus sentrum med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse samt vedlegg, med følgende endringer:

- I punkt 3.2.1 i bestemmelsene for Melhustunet, endres setningen som angir minimum høyde 3,5 til «Fri høyde må være slik at den sikrer framkommelighet for drift og vedlikehold».

- Tilleggs punkt under 2 Bygg og anlegg ev Naturmangfold 
Tak på nybygg med mer enn 4 etg tilrettelegges for beplantning for pollinerende insekter. Uteareal beplantes med allergivennlige trær når trær skal beplantes.

- Eksisterende regulerte gang- og sykkelveg mellom Melhustunet og Kuhaugen endres til formål grønnstruktur.

Følgende reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves helt eller delvis:

Reguleringsplannavn

ID

Vedtatt

Ny E6 Melhus, parsell tverrforbindelsen, delvis opphevet

2001011

20.07.01

Melhus sentrum vest, helt opphevet

2004004

13.08.04

Ny E6 Melhus, parsell: Skerdingstad-Kuhaugen og Kuhaugen-Jaktøyen, delvis opphevet 

2001023

19.06.01

Nytt kryss 708-E6 inngår i E6, Inngår i ny parsell av E6, 2018

2002010

07.05.02

Melhus sentrum øst, helt opphevet

2006010

05.09.06

Detaljregulering Rønningan, helt opphevet

2011011

18.12.12

30/1, 2, 6 m.fl. reguleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus, helt opphevet

2007040

26.10.10

94/65, 89, 90 Reguleringsplan Øran (Travøra) Nedre Melhus, helt opphevet

2007024

25.11.08

Del av Øran, gnr 8/2 m.fl., helt opphevet

2008004

15.04.10

MVRE Elvheim, helt opphevet

2008006

13.05.08

Detaljregulering for del av 91 bnr 1 og 3- Lenamelen, helt opphevet

2009019

09.03.10

Losjevegen 4, helt opphevet

2012008

17.12.13

Losjevegen 3, helt opphevet

2015007

16.06.15

Mindre vesentlig reguleringsendring for Lena terrasse B5, Nedre Melhus, helt opphevet

2002012

14.08.02

Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Lena B1, Nedre Melhus, helt opphevet

2002014

31.10.02

95/3 og 95/45 Mindre reguleringsendring- reguleringsplan for Melhus sentrum øst- Doktorgården – kotehøyde, helt opphevet

Mangler id

 

Detaljplan E6 Jaktøyen-Storler, delvis opphevet

2014005

20.10.15

Bussholdeplass Brubakken/Kvitland, helt opphevet

2013006

04.06.13

Detaljplan Karivollen, helt opphevet

2013007

07.06.14

Gjømstunet, helt opphevet

2013012

16.06.15

30/79 MVRE Strandvegen 14-18, helt opphevet

2007041

26.06.07

30/65 MVRE av reguleringsplan Gammelbakken, Nedre Melhus, helt opphevet

2008023

18.11.08

MVRE av Melhus sentrum vest, helt opphevet

2009004

19.05.09

Reguleringsplan Lena, helt opphevet

1997005

16.06.97

MVRE av bebyggelsesplan for Lena B1, helt opphevet

2002014

31.10.02

92/1 MVRE, Solvang, Melhus sentrum, helt opphevet

2005005

26.04.05

Lenatrøa boligfelt, 94/151, helt opphevet

1995003

14.03.95

MVRE To tomter på 94/1 ved Søreggen, helt opphevet

1999004

16.06.99

Kommunedelplan Gaula (kommuneplan- områdeplan skal gjelde foran)

2007012

22.04.2008

Kommuneplanens arealdel – KPA Melhus (kommuneplan, områdeplan skal gjelde foran)

2013002

16.12.2014

Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum, delvis opphevet

2017016

19.06.2018

 

Vedtaket kan påklages etter PBL § 1-9. Klage må sendes til postmottak@melhus.kommune.no eller per post til Plan, Melhus kommune, 7224 Melhus innen 12.11.2019.

Eventuelle krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må være fremsatt senest tre år etter denne kunngjøring.