Melhus kommune har behandlet som saksnr 1/2023 etter delegert myndighet fra Formannskapet, endring av Områdeplan Ler sentrum (planID2015002), E6 Røskaft-Skjerdingstad (planID 2014002), og Gråbakken hageby (planID 2019007).

Forslaget til planendring innebærer beskjedne endringer i form av etablering av midlertidig anleggsområde i tilknytning til ny plattform og overgangsbro, i tillegg til tydeliggjøring avdrifts -og anleggsadkomst fra vest i reguleringsbestemmelser og plankart. I tillegg er det lagt opp til en opprydding av grensesnittet mellom jernbaneformål og tilstøtende formål med utgangspunkt i justerte eiendomsgrenser etter utbygging av kryssingsspor på Ler.

Planendringene kan ses her:
Områdeplan Ler sentrum
E6 Røskaft-Skjerdingstad
Gråbakken hageby

Vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes;
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus 
e-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet: Klage på enkeltvedtak (KF-358-5028)

Klage framstilles innen 14.04.23

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.