Formannskapet vedtok den 13.11.2018 i sak PS 121/18 følgende:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 legges forslag til områdeplan for Melhus sentrum med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse samt vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i minimum 6 uker.
I medhold av Pbl § 12-14 foreslås samtidig å oppheve følgende reguleringsplaner innenfor planområdet, helt eller delvis:

 

Reguleringsplannavn

ID

Vedtatt

Ny E6 Melhus, parsell tverrforbindelsen, delvis opphevet

2001011

20.07.01

Melhus sentrum vest, helt opphevet

2004004

13.08.04

Ny E6 Melhus, parsell: Skerdingstad-Kuhaugen og Kuhaugen-Jaktøyen, delvis opphevet 

2001023

19.06.01

Nytt kryss 708-E6 inngår i E6, Inngår i ny parsell av E6, 2018

2002010

07.05.02

Melhus sentrum øst, helt opphevet

2006010

05.09.06

Detaljregulering Rønningan, helt opphevet

2011011

18.12.12

30/1, 2, 6 m.fl. reguleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus, helt opphevet

2007040

26.10.10

94/65, 89, 90 Reguleringsplan Øran (Travøra) Nedre Melhus, helt opphevet

2007024

25.11.08

Del av Øran, gnr 8/2 m.fl., helt opphevet

2008004

15.04.10

MVRE Elvheim, helt opphevet

2008006

13.05.08

Detaljregulering for del av 91 bnr 1 og 3- Lenamelen, helt opphevet

2009019

09.03.10

Losjevegen 4, helt opphevet

2012008

17.12.13

Losjevegen 3, helt opphevet

2015007

16.06.15

Mindre vesentlig reguleringsendring for Lena terrasse B5, Nedre Melhus, helt opphevet

2002012

14.08.02

Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Lena B1, Nedre Melhus, helt opphevet

2002014

31.10.02

95/3 og 95/45 Mindre reguleringsendring- reguleringsplan for Melhus sentrum øst- Doktorgården – kotehøyde, helt opphevet

Mangler id

 

Detaljplan E6 Jaktøyen-Storler, delvis opphevet

2014005

20.10.15

Bussholdeplass Brubakken/Kvitland, helt opphevet

2013006

04.06.13

Detaljplan Karivollen, helt opphevet

2013007

07.06.14

Gjømstunet, helt opphevet

2013012

16.06.15

30/79 MVRE Strandvegen 14-18, helt opphevet

2007041

26.06.07

30/65 MVRE av reguleringsplan Gammelbakken, Nedre Melhus, helt opphevet

2008023

18.11.08

MVRE av Melhus sentrum vest, helt opphevet

2009004

19.05.09

Reguleringsplan Lena, helt opphevet

1997005

16.06.97

MVRE av bebyggelsesplan for Lena B1, helt opphevet

2002014

31.10.02

92/1 MVRE, Solvang, Melhus sentrum, helt opphevet

2005005

26.04.05

Lenatrøa boligfelt, 94/151, helt opphevet

1995003

14.03.95

MVRE To tomter på 94/1 ved Søreggen, helt opphevet

1999004

16.06.99

Kommunedelplan Gaula (kommuneplan- områdeplan skal gjelde foran)

2007012

22.04.2008

Kommuneplanens arealdel – KPA Melhus (kommuneplan, områdeplan skal gjelde foran)

2013002

16.12.2014

Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum, delvis opphevet

2017016

19.06.2018

 

I tillegg ønskes følgende elementer vurdert ifm høringen:

- Melhustunet felt S12 kan bebygges med 5 – 12 etg
- Gangbrua over E6 flyttes på nordsida av området B13
- Gangbru over E6 flyttes på sørsida av området B13 Melhusbanken
- Melhusbanken - Området kan bebygges med 3-8 etg
- Torg O_TG2 utvides ved at skråstilt bygning tas ut
- Sikre tilstrekkelig grøntområder i sentrumskjernen bl.a i form av grønne tak
- Vurdere sørvendt rampe ved Brubakken
- Miljørettet fokus på solceller og grunnvann


Eventuelle merknader merkes «Merknad til områdeplan for Melhus sentrum» og sendes innen 18.01.19 til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7724 Melhus, eller på epost til postmottak@melhus.kommune.no

Her kan du lese planforslaget:

Planbeskrivelse

Plankart på bakken/over bakken

Plankart under bakken

Planbestemmelser

Samlet saksfremstilling

Plankartet kan også sees i kommunens kartinnsynsløsning

Her kan du lese vedleggene:

Risiko og sårbarhetsanalyse

Parkeringsnorm

Sammendrag innspill fra brev

Innspill fra møter - notat

Stedsanalyse

Fremtidens sentrum - rapport

Konsepter

Byromsutredning

Mulighetsstudie stasjonsområdet

Termisk energiforsyning

Trafikkanalyse

Skredfarevurdering

Flomberegning og hydraulisk analyse for Gaula

Støyrapport

Naturtypekartlegging

Handelsanalyse

Materielle faste kulturminner i sentrum

Illustrasjonshefte -områdeplan

ROS analyse - VAO

Overvann og klimahåndtering - notat

Saneringsplan med vedlegg- notat

Områdeplan VA-notat

Overslag vannmengder

Kultursal - mulighetsstudie

Gimsøya-planbeskrivelse innspill

Gimsøya flomvurdering innspill

Gimsøya illustrasjonsplan innspill

Gimsøya støyvurdering innspill

Gimsøya sol/skygge innspill

Gimsøya volumstudier innspill

Gimsøya snitt, innspill

Melhusbanken - planbeskrivelse innspill

Melhusbanken - ny situasjonsplan innspill

Melhusbanken - perspektiv fra sørøst innspill

Melhusbanken sol/skygge innspill

Melhusbanken snitt nord-sør fra vest, innspill

Melhusbanken trafikkanalyse innspill

Melhusbanken støyanalyse innspill

Melhusbanken geoteknikk innspill

Melhusbanken - fylkeskommunens uttalelse

Melhustorget- planbeskrivelse innspill

Melhustorget - illustrasjonsplaner innspill

Melhustorget snitt, innspill

Melhustorget solstudier innspill

Melhustorget støyfaglig utredning innspill

Melhustorget trafikknotat innspill

Melhustorget geoteknisk vurdering innspill

Melhustorget grunnundersøkelser innspill