Hensikt med planen

Hensikten med områdeplanen for Brekkåsen er å legge til rette for ny boligbygging, med vekt på småhusbebyggelse. For å sikre dyrkamark og kulturlandskapet og støtte opp under kollektivtilbudet, skal det legges til rette for en god utnyttelse av arealene, med kort gangavstand til kollektivtrase eller stoppested. Viktig landbruksareal skal ivaretas

Planområdet

Brekkåsen ligger ca. 3-4 kilometer sørvest for Melhus sentrum. Planområdet strekker seg mellom Gimse og Holum/Lete, og ned til Hølondavegen, fv. 708.

Bakgrunn

Arbeidet med områdeplan for Brekkåsen startet i 2019. Da ble det fastsatt et planprogram, en plan for planen.

Last ned planprogrammet.

Siden 2020 har vi gjennomført flere utredninger. Da har vi blant annet sett på temaer som landbruk og friluftsliv, trafikk og vei, støy, skred og flomfare.  ​

Framdrift

Våren og høsten 2023 jobbet vi med et utkast til planforslaget, det vil si en planbeskrivelse (beskrivelse av planen), planbestemmelser («regler» for planen/juridisk bindende bestemmelser), og plankart (et juridisk bindende kart for Brekkåsen som avklarer hvordan arealene i området skal disponeres/arealformål). ​Det ble også gjennomført arkeologiske registreringer på Brekkåsen høsten 2023.

I januar 2023 ba vi om innspill fra grunneiere på Brekkåsen. Det kom inn 57 innspill og disse er tatt med i arbeidet med utforming av planforslaget.​

Formannskapet vedtok 5. mars 2024 å sende forslaget til ny områdeplan for Brekkåsen ut på høring. 

Last ned: Oppsummering av planforslaget (pdf)

Gå til fullstendig kunngjøring, inkludert alle dokumenter i saken

Høringsperioden er ferdig (frist var 3.mai 2024) og rådmannen skal nå vurdere alle merknader, det vil si svare på alle innspillene og tilbakemeldingene vi har fått fra innbyggere og andre høringsparter. Vi har mottatt 40 innspill. 

Formannskapet og kommunestyret skal deretter fatte endelige vedtak, sannsynligvis tidlig høst 2024.​