Hensikt med planen

Hensikten med områdeplanen for Brekkåsen er å legge til rette for ny boligbygging, med vekt på småhusbebyggelse. For å sikre dyrkamark og kulturlandskapet og støtte opp under kollektivtilbudet, skal det legges til rette for en god utnyttelse av arealene, med kort gangavstand til kollektivtrase eller stoppested. Viktig landbruksareal skal ivaretas

Planområdet

Brekkåsen ligger ca. 3-4 kilometer sørvest for Melhus sentrum. Planområdet strekker seg mellom Gimse og Holum/Lete, og ned til Hølondavegen, fv. 708.

Bakgrunn

Arbeidet med områdeplan for Brekkåsen startet i 2019. Da ble det fastsatt et planprogram, en plan for planen.

Last ned planprogrammet.

Siden 2020 har vi gjennomført flere utredninger. Da har vi blant annet sett på temaer som landbruk og friluftsliv, trafikk og vei, støy, skred og flomfare.  ​

Framdrift

Våren og høsten 2023 jobber vi med et utkast til planforslaget, det vil si en planbeskrivelse (beskrivelse av planen), planbestemmelser («regler» for planen/juridisk bindende bestemmelser), og plankart (et juridisk bindende kart for Brekkåsen som avklarer hvordan arealene i området skal disponeres/arealformål). ​Det skal også gjennomføres arkeologiske registreringer på Brekkåsen høsten 2023.

I januar 2023 ba vi om innspill fra grunneiere på Brekkåsen. Det kom inn 57 innspill og disse vil vi ta med i arbeidet med utforming av planforslaget.​

Planforslaget skal på førstegangsbehandling i Formannskapet. Vi tar sikte på at dette skjer i januar 2024. Sammen med planforslaget vil skriftlig svar på innspillene som kom fra grunneierne i januar 2023 legges ved.

Deretter blir det en høring/offentlig ettersyn i seks uker i løpet av januar-februar 2024. Her kan innbyggere i Melhus komme med innspill til planforslaget.

Når høringsperioden er ferdig skal rådmannen vurdere merknader, det vil si svare på alle innspillene og tilbakemeldingene vi har fått fra innbyggere og andre høringsparter.

Formannskapet og kommunestyret skal deretter fatte endelige vedtak, sannsynligvis i april 2024.​