Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 476 25 201
Barnevernsvakt: 02800, her får du bistand utenom åpningstid
Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Mer om oss

Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år, og deres familier som bor eller oppholder seg i Melhus kommune. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
Dersom ungdommen samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak, inntil ungdommen fyller 25 år. 

Alle som er bekymret for et barn eller en ungdom, kan ta kontakt med barneverntjenesten. Foreldre, barn og ungdom kan også selv ta kontakt.
Her kan du sende bekymringsmelding

Barneverntjenestens formål, ansvar og arbeidsoppgaver er definert i Lov om barneverntjenesterlovdata.no

Interkommunal barneverntjeneste

Fra 2018 etablerte Melhus og Skaun en felles, interkommunal barneverntjeneste.

Dette innebar i praksis at vertskommuneansvar for barneverntjenesten i Skaun fra 1. januar 2018 ble flyttet fra Orkdal kommune, til Melhus kommune.

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringen er et vedtak i Orkdal kommunestyre fra desember 2016, hvor man besluttet å si opp det interkommunale barnevernsamarbeidet med Skaun.
I etterkant ble det i Skaun og Melhus politisk besluttet å inngå et interkommunalt samarbeid, med sistnevnte som vertskommune, og hvor alt barnevernansvar for Skaun kommune ble overført til Melhus.