Hvem må ha oljeutskiller

Jamfør forurensningsforskriften § 15-1 så oppstilles det krav om at følgende virksomheter må installere oljeutskiller, dersom disse har enten vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

- Bensinstasjoner
- Bilvasker/Vaskehaller for kjøretøy
- Motorverksteder
- Bussterminaler
- Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
- Anlegg for understellsbehandling

Også virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som fører oljeholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, kan få krav om å installere oljeutskiller.
 

Slike virksomheter kan være:

- Parkeringshus eller oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til offentlig avløpsnett,
- Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
- Fjernvarmsentraler
- Garasjeanlegg med tilgang til vann
- Avfallsmottak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
- Transportvirksomhet
- Vask av forskalingsutstyr

Krav om å installere oljeutskiller vil være spesielt aktuelt dersom virksomheten/lokalene har vaskeplass, servicehall eller lignende.

Ta kontakt med kommunen, avdeling for Arealforvaltning, dersom du er i tvil om din virksomhet omfattes av bestemmelsene i kapittel 15 eller 15A i forurensningsforskriften.

Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Ingen kan sette i verk nye utslipp av oljeholdig avløpsvann eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt.

Ved etablering av virksomhet som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 på lovdata.no (eller 15A på lovdata.no) og installasjon av oljeutskiller, må det søkes om byggetillatelse for ny oljeutskiller etter plan- og bygningsloven, og utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Ved endring, utskifting eller oppgradering av oljeutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse.

Med søknad skal det vedlegges:

  • Situasjonskart/plantegninger i målestokk 1:500, påtegnet oljeutskilleranlegget i forhold til bygning(er), oljeutskilleranleggets tilknytningspunkt på stikkledninger, og stikkledninger fram til tilknytningspunkt på offentlig avløpsledning, eller til utslippspunkt i resipient
  • Kopi av avtale om tømming og kontroll, signert av begge parter
  • Kopi av avtale om prøvetaking og laboratorietjeneste for analyse av prøvene (kan ettersendes).

 

Krav til drift og vedlikehold

Alle oljeutskillere i Melhus kommune skal driftes og kontrolleres i henhold til krav i forurensningsforskriften, krav i kommunens veileder for denne type anlegg, og i henhold til føringene og anbefalingene i Norvar-rapport  156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg.

Det er viktig at installerte oljeutskillere er dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Dette må kunne dokumenteres av virksomheten.

 

Ansvar

Det er virksomheten/bedriften som er tilkoblet oljeutskilleren som er ansvarlig for at denne fungerer som forutsatt, jamfør bestemmelsene i forurensningslovgivningen. Oljeutskillere skal omfattes av bedriftens internkontroll og det skal være en ansvarlig person for oppfølging av utskilleren.

 

Internkontroll

Virksomheten må kunne dokumentere at den har oversikt over gjeldende regelverk, samt at virksomheten har utarbeidet rutiner for å kunne overholde kravene i forurensningsforskriften og internkontrollforskriften. Herunder må bedriften kunne dokumentere oppfølging av disse rutinene.

 

Driftsavtale

Det må inngås avtale med et fagkyndig firma for regelmessig tømming av oljeutskilleren, samt kontroll og vedlikehold av denne. Slikt firma kan også bistå med den lovpålagte prøvetakingen.

 

Tømmefrekvens

Oljeutskilleren må tømmes for oljeholdig slam før dette utgjør mer enn ¼ av våtvolumet og minst en gang per år. Sandfanget må tømmes for sand/ slam etter behov, men minst en gang per år, og før 50 % av volumet i sandfanget er brukt opp.

 

Farlig avfall

Olje sand og slam fra oljeutskillere er farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 (Farlig avfall), og skal behandles i samsvar med denne.

 

Rapportering til kommunen

Kopi av tømme- og kontrollrapporter fra utførende fagkyndig firma skal sendes til kommunen så snart de foreligger.

Årsrapport for oljeutskilleranlegget skal oversendes kommunen innen 1. april hvert år.

Det skal leveres en årsrapport per oljeutskiller. Dersom det er flere oljeutskillere tilknyttet en virksomhet/eiendom, så må hver utskiller ha et entydig navn eller betegnelse, slik at det klart framgår hvilken utskiller det rapporteres på.

Krav til prøvetaking

Det skal tas en til to prøver av avløpsvann fra oljeutskillere hvert år.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 milligram per liter, jfr. krav i forurensningsforskriften § 15-7.

Prøvetaking skal utføres av kompetent eksternt firma.

Det skal være tilrettelagt for å hente ut representative prøver av oljeutskillerens avløpsvann.

Prøvetakingspunktet må være før vann fra oljeutskiller blander seg med annet avløpsvann. Prøven skal hentes ut enten fra prøvetakingskum, fra fritt fallende vannstråle, eller fra vannstrøm med god turbulens. Virksomheten skal ha dokumentasjon på hvor og hvordan prøven hentes ut.

Prøvetaking skal skje under en normal driftssituasjon. Det kan med fordel gjøres rett før tømming av oljeutskilleranlegget.

Prøven skal tas på en glassflaske som er levert av et laboratorium. Flasken skal ikke skylles før den fylles opp. Dette er fordi olje vil kunne klebe seg til glassveggen og dermed forårsake et forhøyet oljeinnhold.

Flasken skal merkes med virksomhetsnavn og prøvetakingsdato. Dersom virksomheten har flere oljeutskilleranlegg må det fremkomme hvilket anlegg prøven kommer fra. Det forutsettes at laboratoriets krav til prøveemballasje, lagring, merking og prøveinnsendelse følges.

 

Analysemetode og analyseparameter  

Prøven skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for bestemmelse av olje i vann.  Analysemetoden skal være akkreditert etter NS-EN ISO 9377-2:2000, eller tilsvarende metode. Oljeinnholdet bestemmes som summen av upolare hydrokarboner med karbonkjedelengde (THC) mellom C5-C35. Analyseresultatet oppgis med enheten milligram per liter.

 

Prøvetakingsfrekvens

Det skal i hovedsak hentes ut minst to prøver per år, så sant ikke annet er nevnt i utslippstillatelsen eller det er gitt dispensasjon. En av prøvene skal tas i vinterhalvåret (oktober - mars). Andre prøven skal tas i sommerhalvåret (april – september).

Kommunen kan om nødvendig kreve hyppigere prøvetaking.

 

Dispensasjon

Det kan søkes om redusert prøvetakingsfrekvens. Søknad må være begrunnet og ha tilstrekkelig dokumentasjon. Stabilt lave verdier på analyseresultater over tid kan for eksempel være grunnlag for å søke om redusert prøvetakingsfrekvens.

 

Krav til andre analyseparametere enn olje

Ved mistanke om annen type forurensning enn olje kan kommunen stille krav til andre kjemiske, fysiske eller biologiske parametere.

 

Avvikhåndtering

Ved analyseresultat som viser oljeinnhold over 50 milligram per liter må kommunen varsles omgående. Kommunen forutsetter videre at alle avvik følges opp i henhold til internkontrollforskriften.

Når resultatet viser oljeinnhold mellom 50-59 milligram olje per liter vann skal virksomheten følge opp resultatet og bør vurdere mulige årsaker og eventuelle tiltak for å redusere oljeinnholdet. Dersom gjentatte prøver gir resultater mellom 50-59 milligram olje per liter vann vil kommunen vurdere tilsyn og/eller pålegg i henhold til forurensningsforskriften.

Når resultatet viser oljeinnhold 60 milligram olje per liter vann eller over/mer skal virksomheten vurdere mulige årsaker og eventuelt utføre tiltak for å redusere oljeinnholdet. Det må tas ny prøve tidligst fire uker – men senest seks uker – etter gjennomførte tiltak. Antatt årsak til høyt oljeinnhold, eventuelle tiltak og kopi av ny analyserapport sendes til kommunen per e-post eller per post innen åtte uker etter oppdaget høy verdi.

Forskrift om oljeutskillere

Her kan du lese forskrift om oljeutskillere på lovdata.no.

Forskrift om fettutskillere

Fett som havner i avløpsnettet stivner og kan føre til tette rør. Videre kan dette føre til tilbakeslag av avløpsvann til forbrukere, eller overløp av avløpsvann til bekker og vann i Melhus. Teknisk drift bruker i dag store, unødvendige ressurser på å fjerne fett fra avløpsnettet; ressurser som kunne vært brukt på annet nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Melhus kommune jobber idag med å utarbeide en forskrift som pålegger næringsbygg med fare for påslipp av fettholdig avløpsvann å installere fettutskiller. Denne forskriften vil i hovedsak gjelde for alle som produserer mat eller matvarer, som for eksempel:

- Restauranter
- Kantiner
- Butikker med steke/grillavdeling
- Kjøttforedlingsbedrifter
- Fiskeforedlingsbedrifter
- Bakerier
- Røkerier
- Gatekjøkken

Denne forskriften behandles politisk høsten 2018, og vi anbefaler derfor at eksisterende og nye bedrifter allerede nå installerer fettutskillere for det fettholdige avløpsvannet. Installerte fettutskillere må tilfredsstille krav stilt av Norsk Standard, NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2, og det anbefales å benytte fagfolk med kunnskap om fettutskillere til installasjonen.