I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Norgeshus Gauldal Bygg AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av Mølleråsen 4a og 6b på Hovin. Avtalen tar utgangspunkt i dispensasjonsvedtak med vilkår vedtatt i formannskapet 23.1.18.

Utbyggingsavtalen beskriver blant annet ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur som vann og avløp samt gatelys som dette vedtaket forutsetter opparbeidet ved utbygging av tomtene.

Spørsmål eller synspunkter sendes innen fristen til:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Vennligst vis til saksnummer 19/4507

Les forslaget til utbyggingsavtale her (pdf).