I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Block Watne AS til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av boligområdet Litjskeet på Ler. Avtalen tar utgangspunkt i områdeplan for Ler sentrum samt reguleringsplan for Litjskjeet vedtatt i kommunestyret 24.10.2017.

Utbyggingsavtalen beskriver blant annet ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur som grøntstruktur, vann , veg og avløp som disse planene  forutsetter opparbeidet ved utbygging av boligfeltet Litjskjeet.

Spørsmål eller synspunkter sendes innen fristen  til:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no,
Post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Vennligst vis til saksnummer 15/4254.

Les forslaget til utbyggingsavtale her.