Dette gjelder:

veier og broer
jordbruks- og skogsareal
kaier/moloer av stein/betong
skog - forårsaket av flom og skred
andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring
 
Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning.
 
Landbruksdirektoratet må motta søknaden senest tre måneder etter skaden har skjedd.