Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og ressurs. De kjenner pasienten godt, og har erfaring med hva som kan skape gode opplevelser og hva som er viktig for dem. Som medlem i et pårørendeutvalg bidrar du til at pasienter og pårørendes interesser og synspunkter blir lagt frem, drøftet og fulgt opp.

Hvilke oppgaver har et pårørendeutvalg?

Et pårørendeutvalg skal:
• Ha fire ordinære møter i løpet av året.
• Være bindeleddet mellom pårørende og institusjonstjenesten.
• Komme med forslag til livsgledeaktiviteter og arrangement i sykehjemmene.
• Holdes orientert om forbedringsarbeid, medarbeider- og brukerundersøkelser, og hvordan resultatet av dette brukes i arbeidet for å forbedre tjenestene.

Pårørendeutvalget skal ikke uttale seg i saker som gjelder tjenester til enkeltpersoner eller personalsaker. De skal kun diskutere og behandle pasienter- og pårørendeerfaringer på generelt grunnlag.

Hvem kan være med i et pårørendeutvalg?

Pårørendeutvalget er for deg som er oppnevnt som nærmeste pårørende av en pasient på sykehjemmene på Buen eller Horg. Utvalget vil bestå av pårørendemedlemmer, enhetsledere, avdelingsleder og ansatt/ansatte-representanter ved kommunens 2 sykehjem.

Pårørendemedlemmer skal ikke være ansatt innenfor helse i Melhus kommune. Leder og medlemmer i utvalget velges for ett år av gangen og kan gjenvelges. Pårørendemedlemmer kan ikke fratre rollen i utvalget selv om pasientens opphold i sykehjemmet opphører, uansett årsak.

Ønsker du å være med i pårørendeutvalget?

Dersom du er oppført som nærmeste pårørende og ønsker å bli med i pårørendeutvalget, kan du ta kontakt med enhetsleder for institusjonstjenester, Kristin Grindstuen. Frist for tilbakemelding er 15.03.24 skriftlig på e-post med kontaktinformasjon. 
E-post: kristin.grindstuen@melhus.kommune.no
Tlf: 913 05 938