Tjenesten er hjemlet i Opplæringslovens §5-6 og §5-7 og er kommunens sakkyndige og rådgivende instans i forhold til spesialundervisning i skolen(§5-1) og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen(§5-7). Se Opplæringsloven her

Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å kunne legge opplæringa bedre til rette for elever med spesielle behov.

Tjenesten kan også bidra med kompetanseutvikling til barnehager.