Drikkevannsforskriften på lovdata.no sier: "Vannverkseier har plikt til å sikre vannforsyning av tilfredsstillende kvantitet innenfor vannverkets forsyningsområde. Plikten omfatter i prinsippet levering under alle typer driftssituasjoner, både normale og mer ekstraordinære. Vannkvaliteten skal være god og sikker helt fram til abonnentene: §12 Krav til kvalitet. Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, jf §5, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponeneter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk."

Hvordan kan man vite at drikkevannet er rent og godt?

Benna har dokumentert god råvannskvalitet, men den kan forringes ut til abonnentene dersom kvaliteten på ledningsnettet ikke er tilfredsstillende.

For å kunne avdekke en eventuell forurensning, gjennomfører Melhus kommune overvåkningsprogram med kontinuerlig prøvetaking for drikkevannskildene Benna og Gåsbakken. Ved spesielle anledninger blir det tatt prøver oftere. Finner man uregelmessigheter i vannet blir det omgående tatt nye, utvidede prøver.