I samsvar med plan‐ og bygningslovens § 17‐4 andre ledd, jfr §17‐3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Losjevegen Park AS til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen gjelder partenes forpliktelser i forbindelse med utbygging av Losjevegen gnr 92 bnr 16,18 og 55 m.fl i Melhus sentrum jf. reguleringsplan med planid 2020001

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 31. juli 2023.

Last ned dokumenter