Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Trebetong AS  og Melhus kommune. 
Avtalen gjelder oppfylling av rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av reguleringsplan for Søberg Midtre PlanID 2016017 i Melhus kommune. 

Spørsmål vedrørende avtalen kan rettes enhet for Arealforvaltning ved Guri Vik.
Telefon: 993 85 932
E-post: postmottak@melhus.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 17.2.20